ALMENE FORRETNINGSBETINGELSER

for deltagelse i lotteriet BoD – Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt.


1. Gyldighedsområde

Disse almene forretningsbetingelser (herefter benævnt "AFB") gælder for deltagelse i ethvert lotteri afholdt af Books on Demand GmbH (herefter "BoD").

2. Deltagelse

2.1. Deltagelse er tilladt for alle personer, der er på tidspunktet for deres deltagelse er mindst 14 år og har deres faste bopæl i Danmark. Deltagere i lotteriet under 14 år har brug for en utvetydig tilladelse fra deres værge.

2.2. Følgende personer er udelukket fra deltagelse i lotteriet: juridiske repræsentanter og medarbejdere i BoD og lotteripræmie-sponsorer og/eller annoncører henholdsvis event- partnere (herefter "partnere") og deres familier såvel som organiserede lotterihjemmesider/-klubber og deres medlemmer.

2.3. Flere tilmeldinger (manuelt eller automatisk) er udelukket fra lodtrækningen.

2.4. Vinderen vil blive underrettet personligt via e-mail (eller post). BoD forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderens navn på lotteriets hjemmeside. Deltagerne erklærer sig underforstået med offentliggørelsen af deres navne til dette formål.

2.5. BoD har ret til at diskvalificere eller udelukke enhver deltager fra enhver fremtidig deltagelse i lotteriet uden begrundelse. Især hvis vedkommende overtræder betingelserne for deltagelse henholdsvis ethvert forløb af lotteriet, især de tekniske processer, forstyrrer og/eller manipulerer eller forsøger dette og/eller i særlig grad på uretfærdigvis at påvirke lodtrækningen.

2.6. Deltagelse og chancerne for at vinde afhænger ikke af køb af varer eller anvendelse af afgiftspligtige/afgiftsfrie overførsler af BoD eller ved samtykke fra deltageren om at få oplysninger om produkter og tilbud om BoD.

2.7. Vinderen er ikke berettiget til nogen gevinst, dvs. præmien bortfalder, hvis vinderen ikke kan kontaktes inden for 2 uger på den angivne e-mailadresse, eller denne ikke indenfor 2 uger efter præmieanmeldelsen melder sig eller præmieanmeldelsen ikke kan fremsendes.

2.8. En juridisk afgørelse såvel som en udbetaling af gevinsten i kontanter er udelukket.

3. Ansvar

3.1. BoD er ikke ansvarlig for forkerte oplysninger, der er foranlediget og spredt af deltageren og/eller tredjeparter, herunder partnere af BoD og som er forbundet med udsendelsen af oplysninger om lotterierne. Især er BoD ikke ansvarlig for e-mails eller dataposter (som f.eks. lotteriets online deltagerformularer) der ikke opfylder disse i henhold til AFB eller de til hjemmesiden fastsatte tekniske krav og som dermed ikke accepteres eller antages af systemet.

3.2. BoD er ikke ansvarlig for tilbud fra tredjeparter, især ikke overfor samarbejdspartnere, der annoncerer eller har annonceret på lotteriplatformen. BoD tager ikke ansvar for, at alle links og henvisninger, der er lavet som en del af lotterihjemmesidens eksterne indhold, er rigtige eller fuldstændige.

3.3. BoD tager ikke ansvar for, at lotteritjenesten eller den respektive lotterihjemmeside altid er til rådighed og tilgængelig via deltageren, henholdsvis er fejlfri, hvad angår indhold eller teknik.

3.4. BoD forbeholder sig ret til at opsige et lotteri før tid, og annullere lodtrækningen uden at informere deltagerne, samt nedlægge lotterihjemmesiden som følge af fejl udefra eller tekniske problemer, når en sikker og smidig afvikling af lotteriet ikke længere kan garanteres.

4. Databeskyttelse, tilbagekaldelsesret

4.1. Hvis deltageren ikke giver supplerende samtykke til videre bearbejdning og brug af dennes data fremsat i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, herunder hans personlige oplysninger, vil disse udelukkende blive elektronisk lagret, behandlet og anvendt af BoD til lotteriformål (især gennemførelse og evaluering af konkurrencen og bestemmelse af vinderen). Hvis der skulle være en samarbejdspartner involveret i lotteriet, så forbeholder BoD sig ret til at videregive data om vinderen i forbindelse med fordeling af overskud (navnlig med henblik på at sende præmien) til samarbejdspartneren. Hertil kommer, at data om vinderen, vedtaget i overensstemmelse med regnskabsloven, videregives til den ansvarlige offentlige myndighed. BoD gemmer kun oplysningerne så længe det er nødvendigt og tilladt ved lov.

4.2. BoD overholder gældende databeskyttelseslovgivning med hensyn til indsamling, behandling og brug af deltagerens personlige data. Deltagerne kan til enhver tid fortryde sit samtykke til opbevaring og brug af deres data via e-mail (til info@bod.dk). Hvis data slettes, så er deltagelse i lodtrækningen udelukket. Hvis data ikke kan slettes på grund af lovmæssige bestemmelser, så låses disse i forhold til videre brug indtil forbuddet mod sletning ophører.

5. Afsluttende bestemmelser

5.1. Afvigelser fra disse vilkår og betingelser kan kun ske skriftligt. Det samme er tilfældet med hensyn til ophævelse af kravet om, at ændringer skal være skriftlige.

5.2. Hvis enkelte bestemmelser i disse betingelser er ugyldige og/eller ikke kan håndhæves, så forbliver gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser upåvirkede.

5.3. Opfyldelsessted og værneting er Hamborg, såfremt en sådan aftale er lovlig. BoD forbeholder sig retten til at retsforfølge deltageren, også på dennes bopæl og ved enhver domstol i ind-eller i udland.

myBoD-LOGIN.