Brugerbetingelser

for brugen af siderne for Books on Demand GmbH under www.bod.dk

Stand 01.02.2017


1. Anvendelsesområde for brugsbetingelserne

1.1. De følgende brugsbetingelser gælder for de af Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt (efterfølgende ”BoD”), drevne internetsider under www.bod.dk (efterfølgende ”BoD-websider”). Gennem brugen af BoD-websiderne hhv. af BoD-services erklærer brugeren sig indforstået med gyldigheden for brugsbetingelserne mellem denne og BoD.

”Indhold” i henhold til disse brugsbetingelser omfatter især enhver art og form for tekster, materialer og medier, såsom f.eks. bidrag, billeder, fotos, cover, dokumenter, logoer, varemærker, grafiske fremstillinger, skrifter og software såvel som digitale downloads, filer, data og samlinger af data.
Reglerne i disse brugsbetingelser gælder dog ikke for sådanne indhold af kunden, med henblik på hvilke der mellem kunden og BoD afsluttes en separat kontrakt (f.eks. forfatter- og bogkontrakt) (efterfølgende ”værker”).


2. Adgang, kundekonto, BoD-services, yderligere kontrakter

2.1. BoD tilbyder alle brugere muligheden for, gratis at fremkalde indholdene på BoD-websiderne, rekvirere informationsmateriale og abonnere på nyhedsbreve.

2.2. For brugen af bestemte, af BoD på BoD-websiderne tilbudte services er en tilmelding og evt. derudover oprettelsen af en kundekonto nødvendig. Hertil har brugeren behov for en e-mail-adresse og et af ham selv valgt password. Tilmeldingen og oprettelsen af en kundekonto på www.bod.dk er kun mulig efter accepten af disse brugsbetingelser.

2.3. Personer, der ikke endnu har fuldendt det 18. år, kan ikke oprette en kundekonto.

2.4. Med tilmeldingen opstår først et gratis kontraktsforhold mellem BoD og den registrerede bruger (efterfølgende ”kunde”), der retter sig især efter reglerne i disse brugsbetingelser.

2.5. Kunden har muligheden for, at bruge de følgende services af BoD (efterfølgende sammenfattende ”BoD-services”):

a. under www.bod.dk./mybod at give ordre til en offentliggørelse af sine værker, at give ordre til en print af sine værker, at foretage bogbestillinger såvel som at give ordre til marketingydelser; 
b. under www.bod.dk/forfatter/forfatterservices/anmeldereksemplarer gratis at bestille anmeldereksemplarer;
c. under www.bod.dk/shop at erhverve bøger og at afgive indholdsmæssige bedømmelser i form af bidrag.

2.6. For at gøre brug af de enkelte BoD-services, der til dels også skal betales for, er det i givet fald nødvendigt at indgå yderligere kontrakter, som vises for kunden under den pågældende bestillingsprocedure og som kunden der separat indgår. Reglerne for disse kontrakter, der indgåes separat, går forud for reglerne i disse brugsbetingelser, for såvidt som de afviger fra reglerne i disse brugsbetingelser.


3. Kundernes rettigheder og pligter, licens, ansvarsfritagelse

3.1 Kunden forpligter sig til ikke at afgive falske eller misforståelige oplysninger om sin person og især til ikke at anmelde sig under en falsk identitet. Ændringer i registreringsdata skal omgående meddeles skriftligt til BoD (med post eller e-mail til de under ciffer 5.2 nævnte kontaktdata). Kundens registreringsdata på dennes kundekonto kan kontrolleres og aktualiseres af ham.

3.2. Kunden garanterer den fortrolige behandling af brugernavn og password for sin kundekonto. Kunden er såvel over for BoD som også over for tredjemand ansvarlig for deres brug. Kunden skal uden ugrundet ophold informere BoD i tilfælde af uberettiget brug af hans brugernavn eller password.

3.3. Kunden er selv ansvarlig for de af ham på BoD-websiderne uploadede indhold.

3.4. Kunden forpligter sig til ikke at lægge indhold på BoD-websiderne, der
a. som bidrag gælder som skjult reklame;
b. ikke udviser nogen indholdsmæssig relevans til BoD eller de af BoD ydede services;
c. udviser en indholdsmæssig relevans til produkter eller ydelser fra konkurrenter af BoD, navnligt, hvis det drejer sig om negative ytringer om konkurrenter;
d. er usaglige, usande, fornærmende, æreskrænkende, nedsættende, bagvaskende, rassistiske, menneskeforagtende, moralsk anstødelige, obskøne eller pornografiske eller krænker privatsfæren af en tredjemand eller på øvrig vis er retskrænkende eller opfylder en forbrydelses gerningsindhold;
e. krænker rettigheder for tredjemand, især patent-, ophavs-, varemærkeret, ophavsretsbeslægtet rettigheder, ældre varemærkerettigheder og / eller personlighedsrettigheder;
f. indeholder virus eller andere computerprogrammer, der krænker funktionsmåden af fremmede computere;
g. består i rundspørger, kædebreve eller masseforsendelser;
h. har til formål at indsamle, oplagre eller bruge personlige data af brugere til især forretningsmæssige formål; og / eller
i. tjener til udbredelsen af politiske, ideologiske eller religiøse bekendelser.

3.5. Kunden garanterer over for BoD og vil sørge for, at han eller hun til enhver tid råder over alle rettigheder til det indhold, som uploades til BoD-websiderne. 

3.6. BoD er ikke ansvarlig for rigtigheden, kvaliteten eller fuldstændigheden af de af kunden uploadede indhold. Offentliggørelsen af de af kunden forfattede indhold repæsenterer ingen meningsytring af BoD, især tilegner BoD sig ikke disse indhold.

3.7. Ved at uploade indhold på BoD-websiderne gennem kunden overlader denne til BoD den lokalt, tidsmæssigt og indholdsmæssigt ubegrænsede, uigenkaldelige, ikke-eksklusive og vederlagsfrie ret til brug i hele verden og til at udnytte disse indhold (licens). Dette omfatter navnligt også retten til bearbejdelse, forandring, videreudvkling, samføring, fremstilling af afledte værker, gengivelse, mangfoldiggørelse, oversendelse, videregivelse, offentliggørelse, offentlig tilgængeliggørelse såvel som til overdragelse af brugsrettighederne til tredjemand og til underlicensering til tredjemand hvert især uden krav på vederlag og uafhængigt deraf, om dette sker i kommercielt, ikke kommercielt eller øvrigt øjemed. Kunden er berettiget til offentliggørelse af de af ham uploadede indhold på anden vis.

3.8. Kunden fritager BoD fra alle krav, som tredjemand fremsætter mod BoD på grund af de af kunden på en BoD-webside uploadede indhold (f.eks. af kunden forfattede bidrag). Det forbeholdes BoD at forsvare sig imod sådanne krav. Kunden understøtter BoD under forsvaret imod sådanne skrav, især gennem tilvejebringelse af samtlige til forsvaret nødvendige informationer i egnet form. Kunden er forpligtet til erstatning af skaden, der opstår for BoD gennem retsforfølgelsen gennem tredjemand. Hertil tæller også de rimelige omkostninger til retsforsvaret og -forfølgelsen.


4. Databeskyttelse

For alle informationer og data, som kunden meddeler BoD inden for rammen af registreringsproceduren eller senere, såvel som alle øvrige informationer, data og materialer, som kunden i givet fald overlader til BoD, gælder databeskyttelsesreglerne for BoD. Den aktuelt gyldige version af disse databeskyttelsesregler kan downloades her.


5. Kundeinformationer, nyhedsbrev 

5.1. BoD sender til kunden regelmæssigt aktuelle informationer om BoD-services, i påkommende tilfælde per e-mail, telefon, som nyhedsbrev eller i anden form, hvis kunden har accepteret det.

5.2. Kunden kan afbestille e-mail-nyhedsbrevet ved at han klikker på den i e-mail-nyhedsbrevet dertil oprettede link. I alle øvrige tilfælde kan kunden sende en meddelelse med sin modsigelse med angivelsen af, hvad der protesteres imod, enten per e-mail til
info@bod.dk

eller med post til

Books on Demand GmbH
Strandvejen 100
2900 Hellerup


6. Ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andere immaterielle ejendomsrettigheder

6.1. De af BoD på BoD-websiderne offentliggjorte indhold er beskyttet gennem immaterielle ejendomsrettigheder hhv. industrielle ejendomsrettigheder, som f.eks. ophavsrettigheder, ideelle rettigheder, varemærkerettigheder og ældre varemærkerettigheder, såvel som gennem øvrige rettigheder.

6.2. Indholdene af BoD-websiderne må af brugeren af BoD-websiderne og / eller kunder ikke, hverken helt eller delvist, uden den forudgående skriftlige godkendelse fra BoD mangfoldiggøres, kopieres, offentligøres online eller på øvrig vis, sendes, optages, overdrages eller bearbejdes og især ikke bruges eller udnyttes til kommercielle eller erhvervsmæssige formål (f.eks. til reklame).

6.3. Enhver mangfoldiggørelse af indholdet af BoD-websider, ligegyldigt om helt eller delvist, kræver den forlods skriftlige godkendelse fra BoD og skal kendetegnes af bruger hhv. af kunden tydeligt med den følgende copyright mærke:

“© Books on Demand GmbH”.


7. Garanti, ansvar

7.1. BoD overtager ingen garanti for den permanente rådighed for BoD-services og kan anvende et frit bestemt periode til teknisk arbejde.

7.2 Kundens krav på skadeserstatning mod BoD er udelukket. Undtaget herfra er:

a. kundens skadeserstatningskrav på grund af krænkelse af liv, legeme eller sundhed og på grund af krænkelse af væsentlige aftalepligter (”kardinalpligter”) såvel som
b. ansvaret for øvrige skader, der skyldes en forsætlig eller grov uagtsom pligtforsømmelse gennem BoD, dennes repræsentanter i henhold til loven eller medhjælpere. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er sådanne, hvis opfyldelse er nødvendige til opnåelse af aftalens mål.

7.3. Ved krænkelsen af væsentlige kontraktlige forpligtelser er BoD kun ansvarlig for den skade, som er typisk for aftalen og kan forudses, hvis denne blev forårsaget gennem enkel uagtsomhed, det være sig dog, det drejer sig om kundens skadeserstatningskrav pga. krænkelse af liv, legeme eller sundhed.

7.4. Indskrænkningerne i stykke 7.2 og 7.3 gælder også til fordel for repræsentanterne i henhold til loven og medhjælpere for BoD, hvis der gøres krav direkte mod disse.

7.5. Samtlige ansvarsfraskrivelser hhv. -begrænsninger, fritagelser og øvrige fraskrivelser i disse brugsbetingelser gælder også efter afslutning af dette aftaleforhold.


8. Opsigelse og suspension af kundekontoen

8.1. BoD forbeholder sig uden angivelse af grunde retten til at fjerne af kunden uploadede indhold fra BoD-websider.

8.2. BoD forbeholder sig retten til at suspendere kundens kundekonto hhv. adgangen til BoD-websiderne til enhver tid uden forudgående varsling og efter eget skøn suspendere, begrænse eller opsige, hvis kunden overtræder disse brugsbetingelser eller der består begrundet mistanke om en overtrædelse eller, hvis brugen af BoD-websiderne gennem kunden kunne beskadige indholdet eller systemerne af BoD-services eller af andet teknisk udstyr fra BoD. Derudover kan en overtrædelse af de næværende brugsbetingelser opfylde en forbrydelses gerningsindhold for et bedrageri og kan føre til civilretslige søgsmål og krav på skadeserstatninger og såvel føre til en strafforfølgelse.

8.3. Overtræder en kunde i væsentligt omfang eller trods påbud om undladelse en af de i disse brugsbetingelser nævnte pligter for kunden, forbeholder sig BoD retten til at udelukke kunden permanent fra retten til brug af BoD-services. Fremsættelsen af skadeserstatningskrav berøres ikke heraf.

8.4. Øvrige kontraktmæssige forbindelser mellem kunden og BoD, især fra forfatterkontrakter, forlagskontrakter og / eller bogkontrakter berøres ved en opsigelse af kundekontoen og / eller af adgangen til BoD-websider og / eller brugen af BoD-websiderne ikke heraf.


9. Ændring af brugsbetingelserne

Der gælder de aktuelt gyldige brugsbetingelser af BoD. De aktuelt gyldige brugsbetingelser kan læses på www.bod.dk.

10. (Elektronisk) kommunikation

Kunden accepterer, at BoD kan afgive og oversende retligt relevante erklæringer over for kunden per e-mail, fax eller brev til den hver især aktuelle, for hans eller hendes kundekonto angivne e-mail-adresse hhv. faxnummer hhv. postadresse.


11. Lovvalg og værneting

Disse brugsbetingelser og alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af BoD-webstederne og BoD-tjenesterne, er underlagt tysk ret med undtagelse af FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer. De ufravigelige bestemmelser i det land, hvor brugeren eller kunden har sit sædvanlige opholdssted, forbliver uberørt. BoD er ikke forpligtet til og ikke villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn. Hvis brugeren eller kunden er erhvervsdrivende, er værnetinget for tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af BoD-hjemmesiderne og BoD-tjenesterne BoDs hjemsted.

BoD på InstagramBoD nyhedsbrev tilmeldingBoD på YouTubeBoD på Facebook